Contact us here

Terma penggunaan

Terma terpakai pada penggunaan laman web LINAK  dan penggunaan Bahan dan Tanda Niaga LINAK .

Sila baca terma dengan teliti. Jika anda tidak boleh menerima terma ini, anda perlu meninggalkan laman web ini dan berhenti menggunakan Bahan dan Tanda Niaga kami.

Laman web LINAK
Semua hak cipta intelek dan hak lain terhadap kandungan laman web ini seperti nama, logo, teks, huraian produk, gambar, lukisan, model, fail audio atau video, pembentangan, gambar rajah, perisian, tanda niaga dan nama niaga, adalah hak milik LINAK atau penyedia kandungannya, sama ada dilindungi oleh hak cipta, tanda niaga, tanda perkhidmatan, paten atau hak proprietari lain dan undang-undang mahupun tidak.

Melayari, memuat turun dan menyalin secara digital mana-mana kandungan laman web ini atau sebahagian daripadanya adalah dibenarkan semata-mata untuk kegunaan dalaman oleh perniagaan anda atau untuk kegunaan peribadi anda.  Tiada kandungan di sini yang boleh dianggap sebagai memberikan sebarang lesen atau hak di bawah mana-mana paten atau tanda niaga LINAK atau mana-mana pihak ketiga.

Sebarang penggunaan kandungan laman web ini atau sebahagian daripadanya yang tidak dibenarkan, seperti membuat salinan atau menjadikannya tersedia kepada orang awam adalah tertakluk pada penalti dan ganti rugi, termasuk tetapi tidak terhad kepada, perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran tanda niaga, hak cipta dan hak publisiti.

Maklumat laman web ini adalah untuk maklumat umum sahaja dan tidak bertujuan untuk menangani keadaan khusus mana-mana individu atau entiti. Laman web ini mungkin menyediakan pautan luar ke laman web yang tidak dikawal oleh LINAK dan LINAK tidak bertanggungjawab ke atasnya.

LINAK tidak menjamin penggunaan atau pengendalian laman web ini adalah tanpa gangguan atau ralat. LINAK tidak bertanggungjawab terhadap masalah yang berlaku akibat penggunaan laman web ini atau akibat menekan klik ke laman luar. LINAK tidak membuat jaminan secara tersurat mahupun tersirat tentang ketepatan, kelengkapan atau kebolehfahaman kandungan laman web ini. LINAK tidak akan bertanggungjawab ke atas kehilangan pendapatan atau data, ganti rugi secara tidak langsung, langsung, sampingan atau berbangkit, atau sebarang kerugian, tuntutan atau kehilangan lain, sama ada akibat daripada kelalaian mahupun tidak. Anda bertanggungjawab untuk menentukan kesesuaian produk LINAK bagi penggunaan yang khusus.

Penafian ini tidak bertujuan untuk mengehadkan liabiliti LINAK dalam pelanggaran sebarang keperluan mandatori yang dinyatakan dalam undang-undang negara berkenaan dan tidak juga menolak liabiliti bagi hal yang tidak boleh dikecualikan di bawah undang-undang tersebut.

Tanda Niaga LINAK dan Bahan LINAK
LINAK ialah pemilik kepada nama LINAK® sebagai tanda niaga dan nama syarikat. LINAK ialah pemilik logo anak panah, secara individu dan gabungan dengan perkataan LINAK dan tanda niaga lain yang ditanda dengan ® atau ™. Anda hanya dibenarkan menggunakan Tanda Niaga dan Bahan LINAK dengan produk LINAK.

Anda tidak dibenarkan menggunakan Tanda Niaga LINAK dalam bentuk huraian, penggunaan adalah tertakluk pada undang-undang tanda niaga dan tertakluk pada terma penggunaan berikut:

  • Tanda nama LINAK® mestilah sentiasa ditulis dengan huruf besar dengan simbol tanda niaga berdaftar/simbol tanda niaga.
  • Warna logo LINAK hanya dibenarkan dalam hitam/biru, hitam atau negatif. Latar belakang logo perlu diwarnakan putih atau secara alternatif dalam latar belakang biru atau hitam LINAK.
  • Anda menerima untuk tidak mendapatkan sebarang hak proprietari dan bersetuju untuk tidak menggunakan, memohon atau mendaftar tanda niaga yang sama atau serupa dengan Tanda Niaga LINAK.
  • Untuk arahan lanjut tentang penggunaan logo LINAK, sila lihat Manual Jenama LINAK

Anda boleh menggunakan lukisan dan imej produk LINAK dan imej LINAK dalam bentuk yang dipaparkan dan tertakluk pada terma penggunaan berikut:

  • Anda tidak dibenarkan menggunakan Bahan dalam bentuk yang mungkin mengurangkan, memudaratkan atau merosakkan reputasi LINAK atau nama baik yang berkaitan dengan Bahan dan LINAK.
  • Anda tidak dibenarkan menggunakan Bahan dalam bentuk palsu atau penipuan atau sebarang cara yang mengelirukan pengguna akhir.
  • Bahan ini perlu sentiasa ditunjukkan dan digunakan sebagaimana yang disediakan oleh LINAK
  • Anda tidak dibenarkan untuk membenarkan orang lain menggunakan Bahan tersebut.

LINAK mempunyai hak untuk mengaudit penggunaan anda bagi mematuhi Terma ini.

Terma ini dan Maklumat lain dalam Laman Web dan penggunaannya adalah ditentukan secara eksklusif oleh undang-undang Denmark tanpa mengambil kira peraturan pilihan undang-undang. Sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma perlu dirujuk dengan bidang kuasa mahkamah Denmark.

Semua jualan adalah tertakluk pada Terma Standard Jualan dan Penghantaran LINAK.

Versi Jun 2019